OPTOCHT

Middels het formulier onderaan deze pagina kunt u zich inschrijven voor de carnavalsoptocht van CV De Naate & CV De Kaatboere.
De optocht door ‘Voelender & Kunder’ vindt plaats op zondag 23 februari 2020.

 • De optocht vertrekt om 14.11 uur vanaf de Grachtstraat – waar deelnemers zich dienen op te stellen – en loopt vervolgens via de Heerlerweg, Hogeweg, Hoolstraat, Jeustraat, Kerkplein, Tenelenweg, Donderveldstraat, Dijkstraat, Panhuisstraat, Tenelenweg en Spekhouwerstraat naar de Looierstraat, waar ter hoogte van cultureel centrum De Borenburg de ontbinding plaats vindt.
 • Ter stimulering van deelname staat een prijzenpot ter beschikking van ongeveer € 1000 (duizend euro), waaruit de deelnemers – verdeeld over 5 categorieën– verschillende prijzen kunnen winnen.
 • M.b.t. het startbewijs: Dit is een eenmalig startbewijs, dat u alleen dient in te leveren indien u een prijs heeft. Hierbij treft u een deelnameformulier aan, waarop u o.a. dient aan te geven in welke categorie u wenst mee te dingen naar een van de prijzen in die categorie. Vooral de groepen die tevens met een wagen deelnemen, verzoeken wij zich goed te beraden of zij gejureerd wensen te worden in de categorie ‘Wages’ of  in de categorie ‘Groepe’. Aangeven of er bij de grote groep een grote wagen meerijdt. Van belang hierbij is de lengte van de wagen. De uitslag van de jury is bindend, er is geen beroep mogelijk.
 • De startbewijzen voor de optocht worden op carnavalszondag tussen 11:15 uur en 12.00 uur uitgereikt in café Kunderkruis, Heerlerweg 57 te Kunrade.

VOORWAARDEN DEELNAME OPTOCHT

DORPSGENOTEN EN CARNAVALLISTEN, DE DADEN ZIJN AAN U!

Veel succes en vooral veel plezier
Optochtcommissie CV De Naate en CV De Kaatboere

  • I.v.m. de veiligheid mogen na 14.11 uur geen carnavalswagens meer vanuit een andere optocht invoegen in de optocht van CV De Naate en CV De Kaatboere.
  • Het is vereist dat bestuurders van motorvoertuigen een geldig rijbewijs, kentekenbewijs, APK keuringsbewijs en een bewijs dat het motorrijtuig ten minste WA verzekerd is, in de optocht bij zich hebben. Bij gebreke daarvan volgt helaas uitsluiting van deelname. Voor bestuurders geldt : geen alcoholgebruik voorafgaande en tijdens de optocht.
  • Volume van geluidsinstallaties mag maximaal 90 DB(a) bedragen. U wordt vriendelijk verzocht om na afloop van de optocht de wagens niet in woonwijken te parkeren, waarbij de geluidsinstallatie nog volop in bedrijf is.
  • Het is vereist dat iedere deelnemer aan de optocht WA verzekerd is.
  • I.v.m. de veiligheid dienen alle wagens een goedgekeurde en functionerende brandblusser bij zich te hebben.
  • Engelstalige of Nederlandstalige titels zijn niet gewenst, het liefst titels in het dialect.
  • Chauffeurs van grote wagens dienen er zorg voor te dragen dat ze aangebrachte straatversieringen niet stuk rijden.
  • Jurering vindt plaats tot het kruispunt Spekhouwerstraat – Vincentiusstraat. Van belang voor de jurering is dat de startnummers goed zichtbaar zijn en dat deelnemers zich zo goed mogelijk houden aan de startvolgorde. Uitzondering: Einzelgängers hoeven niet op hun plek te blijven en kunnen door andere optochtdeelnemers ingehaald worden, mits dat mogelijk is.
  • Wij zijn helaas genoodzaakt toe te zien op het opzettelijk vervuilen van de optochtroute met papiersnippers, confetti, e.d. Uitsluitend snoepwaren mogen uitgegooid worden. Indien u zich niet houdt aan dit voorschrift, zijn wij helaas genoodzaakt eventuele kosten aan u door te berekenen.
  • Het is niet toegestaan aanstootgevende creaties te tonen. Bevelen en/of aanwijzingen van politie, verkeersregelaars of optochtcommissieleden dienen nauwkeurig te worden opgevolgd.
  • De optochtcommissie verzoekt deelnemers dringend het drankgebruik tijdens de optocht binnen de perken te houden. Tegen overmatig en storend drankgebruik zal worden opgetreden.
  • Wij vragen u vriendelijk doch dringend om aangebrachte straatversieringen te laten hangen en deze niet mee te nemen
  • “Wildplassen“ op privé terrein is uit den boze, op overige plekken is het uiteraard ook niet toegestaan.
  • Op carnavalszondag kunt u tussen 10.00 en 16.00 uur in noodgevallen contact opnemen met het volgende telefoonnummer: 06-50567005.
  • De uitslag van de optocht wordt gelijktijdig bekendgemaakt in De Borenburg en het Kunderhoes, streeftijd 18.11 uur. Aansluitend vindt in De Borenburg de prijsuitreiking plaats.

  Hieronder kunt u aangeven in welke categorie u gejureerd wilt worden en of u muziek ter gehore brengt.

  Contactgegevens